Zapytaj konsultanta
Umów bezpłatną prezentację w Twoim Gabinecie

22 188 11 89
71 308 41 40

wyślij zapytanie

KONKURS / 500 Polubień

KONKURS / 500 Polubień

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „500 polubień Optident”

2. Organizatorem Konkursu jest Optident M. Foubert, D. Stój S. J.
ul. Jeździecka 12, 53-032 Wrocław

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie na profilu Facebookowym https://www.facebook.com/optident.polska/ w dniach 31 lipca – 03 sierpnia 2018 roku.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do

czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego

lub opiekuna prawnego.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3

NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest:

a) Kupon rabatowy o wartości 1250 zł, na udział w kursie certyfikacyjnym Orthocaps organizowanym przez Optident M. Foubert, D. Stój S. J. z możliwością zamiany na inne szkolenie Optident.

b) T-shirt z grafiką i logotypem Optident 4 szt. dla 4 osób – nagroda pocieszenia

2. Status uczestnika w Konkursie uzyskają osoby które:

a) Polubią profil Optident na facebooku, przed końcem trwania konkursu.

b) W czasie trwania konkursu, wyślą w widomości do profilu Optident odpowiedź na pytanie: „Dlaczego chcesz wziąć udział w szkoleniu organizowanym przez Optident?”

3. Główną nagrodę w konkursie (kupon Orthocaps) otrzyma osoba która udzieli odpowiedzi, która zostanie najlepiej oceniona przez komisję konkursową (patrz pkt. § 3 pkt. 4.). Nagrody pocieszenia otrzymają osoby udzielające odpowiedzi, które również wyróżni komisja.

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu i wyłonienia zwycięzcy, organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, lub wcześniej.

6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien

odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres szkolenia@optident.pl w ciągu 5 (pięciu) dni od

dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis

Facebook, ani z nim związany.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych

danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej,

numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą

przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian

terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od

czasu opublikowania go na stronie https://optident.pl/