Start > Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego

§ 1

 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
  1. Sprzedawcy – należy przez to rozumieć spółkę OptidentSpółka jawna Małgorzata Foubert Dariusz Stój z siedzibą we Wrocławiu ( 52-326), ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu , VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000101509,  NIP 8971615843, REGON 932093922.
  2. Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://optident.pl/sklep/
  3. Kliencie – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego dokonującego zakupu lub zamawiającego usługę za pomocą Sklepu. Zastrzega się, że Klientem nie może być konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego ani osoba fizyczna, do której stosują się przepisy dotyczące konsumenta określona w art. 3855 Kodeksu Cywilnego.
  4. Koncie – należy przez to rozumieć konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego w sklepie Zamówieniach.
  5. Regulaminie -należy przez to rozumieć niniejszy regulamin Sklepu
  6. Zamówieniu -należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta składane za pomocą odpowiedniego formularza udostępnianego w ramach Sklepu, w szczególności przez oznaczenie produktów oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  7. Towarze – należy przez to rozumieć dostępną w Sklepie rzecz ruchomą
  8. Szkoleniu – należy przez to rozumieć dostępną w Sklepie usługę wg zasad określonych w Regulaminie szkoleń .
  9. Produkcie -należy przez to rozumieć dostępny w Sklepie Towar, Szkolenie, Oprogramowanie/ jego aktualizacja oraz testy i przeglądy specjalstycze.
  10. Umowie Sprzedaży -należy przez to rozumieć umowę sprzedaży Produktu zawieraną między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 2. Do umów zawieranych na podstawie niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania postanowienia art.66(1) kodeksu cywilnego.

§ 2

Sklep Internetowy https://optident.pl/sklep/ dostępny pod adresem internetowym https://optident.pl/sklep/prowadzony jest przez  spółkę Optident Spółka jawna Małgorzata Foubert Dariusz Stój  z siedzibą we Wrocławiu ( 52-326), ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu , VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000101509,  NIP 8971615843, REGON 932093922.

§ 3

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym rejestracji, logowania, przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  • Urządzenie końcowe z dostępem do sieci internet i aktualną przeglądarką obsługującą najnowszą wersję języka JavaScript
  • Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
  • Włączona obsługa plików cookies
 2. Dodatkowo, do udziału w znajdujących się w asortymencie Sklepu szkoleniach zdalnych niezbędne jest urządzenie spełniające wymagania techniczne wykorzystuwanej w szkoleniu platformy telekonferencyjnej. Platforma określona jest w opisie szkolenia.

§ 4

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami 5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających wraz ze zgodami na ich wykorzystanie w zakresie umożliwiającym realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie wyrażone są w polskich złotych i uwzględniają podatek VAT.
 4. Wszystkie oferowane przez Sklep Towary są fabrycznie nowe.
 5. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. Usługi oferowane jako Produkty przez Sprzedającego, w takie jak kursy, kongresy przygotowawcze i szkolenia ze względu na swoją specyfikę nie podlegają dostawie określonej w § 7 ust.1 niniejszego Regulaminu.
 7. Klient składając Zamówienie na usługę zobowiązuje się dotrzeć na czas w określone w ofercie Sklepu miejsce wykonania usługi.
 8. Usługi oferowane jako Produkty przez Sprzedającego takie jak testyi przeglądy specjalistyczne  ze względu na swoją swoją specyfikę nie podlegają dostawie określonej w 7 ust.1 niniejszego Regulaminu. Będą one wykonywane po wcześniejszym ustaleniu terminu przez  wyspecjalizowanych serwisantów Sprzedawcy w miejscu zamontowania aparatu.
 9. W przypadku nabycia Produktu w postaci Oprogramowania/jego aktualizacji – instalacja odbywać się zdalnie, w uzgodnionym przez Strony Umowy Sprzedaży terminie za pomocą oprogramowania TeamViewer. Postanowień 7 ust.1 Regulaminu nie stosuje się.

§ 5

 1. Aby założyć konto w Sklepie, należy wypełnić formularz rejestracji udostępniany przez Sklep. Jeśli Klient jest osobą fizyzną, niezbędne jest podanie w nim imienia i nazwiska, NIP oraz adresu e-mail Klienta. W przypadku, gdy Klient jest osobą prawną wymagane są nazwa ( firma pod jaką działa), NIP, REGON i e-mail Klienta.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie hasła oraz loginu, którego rolę pełnią zamiennie adres e-mail oraz nazwa konta. Dane logowania określane są po raz pierwszy przez Klienta przy rejestracji i posiada on możliwość zmiany nazwy konta, przypisanego adresu e-mail oraz hasła za pośrednictwem odpowiednich przycisków interfejsu.
 4. Klient powinien przechowywać w poufności nadane podczas rejestracji hasło i nie powinien udostępniać go osobom trzecim. W celu zapewnienia możliwie wysokiego stopnia bezpieczeństwa, zaleca się, by Klient nie zawierał w haśle popularnych słów, a także by nie wykorzystywał haseł z innych serwisów oraz by stosował regularne zmiany hasła.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłania stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

§ 6

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do
 3. koszyka” (lub równoznaczny);
 4. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 5. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu
 6. wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 7. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 8. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,
 9. opłacić zamówienie w określonym terminie.

 

Błędnie złożone zamówienia nie będą rozpatrywane.

§ 7

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Paczka kurierska TNT ( Fedex) – koszt przesyłki wynosi 20 zł i jest doliczany do kwoty zakupu.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  2. Szybkie płatności elektroniczne- platformaPrzelewy24

Płatność dokonywana jest przy zakupie ( bez jej uiszczenia zamówienie nie będzie zrealizowane). Po 24 godzinach zamówienie oczekujące na płatność zostanie anulowane.

§ 8

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca w przeciągu 24 godzin potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 9

 1. Odbiorca przyjmując towar powinien sprawdzić w obecności przewoźnika jego stan i zgłosić wszelkie zastrzeżenia dotyczące stanu przesyłki w chwili dostawy (w przypadku widocznych braków lub uszkodzeń) lub w terminie 3 dni od daty dostawy (w przypadku braków lub uszkodzeń niewidocznych) oraz powiadomić o szkodach sprzedawcę. Jeżeli odbiorca nie zgłosił tych zastrzeżeń w omawianych terminach istnieje domniemanie, że towar, który otrzymał jest zgodny z towarem opisanym w liście przewozowym.
 2. W przypadku, gdy przesyłka z zamówionym towarem nosi ślady uszkodzenia, wskazane jest by Klient sporządził z udziałem kuriera (przewoźnika) protokół uszkodzenia przesyłki, który jest dowodem uprawdopodabniającym, iż szkoda powstała podczas przewozu. Bardzo ważne jest, aby prawidłowo opisać w tym protokole stan opakowania oraz zamieścić wszelkie informacje, które pomogą wykluczyć udział Klienta w spowodowaniu szkody.
 3. W protokole szkody transportowej w uwagach Klient powinien zaznaczyć, że sprzęt był zapakowany w oryginalny karton producenta z wypełniaczami oraz karton zewnętrzny także z wypełniaczami. W przypadku, gdy protokół szkody będzie spisany niepoprawnie, protokół będzie niekompletny, Klient pominie w nim ważne informacje dotyczące stanu opakowania zewnętrznego itp. może zachodzić prawdopodobieństwo, iż szkoda powstała u Klienta, a nie podczas transportu. W takiej sytuacji Sprzedający będzie rozpatrywał reklamację indywidualnie i może uwolnić się od odpowiedzialności za szkodę spowodowaną przez Klienta. Prawidłowo sporządzony protokół szkody, znacznie usprawni złożenie reklamacji w firmie kurierskiej, a tym samym przyspieszy wysyłkę nowego towaru do Klienta lub zwrot należności.
 4. Klient może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim wypadku należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

§ 10

 

 1. Oferowane w Sklepie Towary są objęte gwarancją producenta lub importera obowiązującą na terenie Polski. Zasady gwarancji określa dokument gwarancyjny lub opis na stronie internetowej.
 2. Wadliwy towar winien być należycie zapakowany wraz z wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie (akcesoria, instrukcje, itp.). Do towaru należy dołączyć kopię dokumentu zakupu, który jest podstawą reklamacji, opis problemu i odesłać przesyłką pocztową na adres Sprzedającego.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Termin ten może zostać przedłużony przez samego gwaranta o okres 30 dni.
 4. Decyzja w przedmiocie reklamacji zostanie przesłana klientowi na wskazany przez niego adres elektroniczny w terminie 14 dni od daty otrzymiania przez Sprzedającego reklamacji, z zastrzeżeniem postanowień ust.3. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Klient o odmowie zostanie poinformowany elektronicznie na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli wymiana lub naprawa są możliwe, Kupujący otrzyma zwrot uiszczonej należności. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji towar zostanie wysłany ponownie na adres Kupującego i Kupujący zostanie obciążony kosztami ponownej przesyłki Towaru.
 6. Reklamacje ilościowe rozpatrywane są do 7 dni od daty otrzymania towaru.

§ 11

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwemSklepu internetowego  jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacjiUmowy sprzedaży , a jeśli Klient wyrazi na to zgodę, także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowegomogą być:
 4. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowymze sposobu dostawy przesyłką kurierską: Administrator udostępnia zebrane dane osobowa Klienta wybranemu pośrednikowi  realizacującemu przesyłki na  zlecenie Administratora,
 5. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowymze sposobu płatności elektronicznej, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta , wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych wskazanych w Regulaminieniezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia przedmiotowej umowy.
 8. Szczegółowe wytyczne w zakresie RODO Sprzedawcy dostępne są na stronie internetowej : https://optident.pl/polityka-prywatnosci, https://optident.pl/szkolenia/regulamin-szkolen.

§ 12

 

 1. Składając Zamówienie Klient akceptuje powyższy regulamin, z którym zapoznaje się przez zawarciem Umowy Sprzedaży,
 2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 3. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Informacje dotyczące produktów reprezentowanych na stronie Sklepu są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
 4. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umów zawieranych przez Sklep z Klientami Umów Sprzedaży. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny internetowej w formie, która umożliwia pobranie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn , za które uznaje się : zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów realizacji Umów w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszymRegulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Wszystkie ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy: OptidentSpółka jawna Małgorzata Foubert Dariusz Stój  z siedzibą we Wrocławiu.
miejce na newsletter
0
  Podgląd koszyka
  Koszyk jest pustyWróć do sklepu
  Right Menu Icon