Start > Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Tobie to ustalić.

Administrator Danych Osobowych

OPTIDENT sp. j. Małgorzata Foubert, Dariusz Stój

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

KRS 101509, NIP 8971615843

 

Jak możesz się z nami skontaktować?:

 • Mail: rodo@optident.pl
 • Poczta: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

 

Jakie dane przetwarzamy?

 • Przede wszystkim: Imię, Nazwisko, Nr telefonu, Adres e-mail, Nazwa firmy, Adres firmy,
 • W przypadku naszych klientów: Imię, Nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, Nazwa firmy, Adres firmy, nr rachunku bankowego, dane osób wyznaczonych do kontaktu po stronie klienta,
 • W przypadku uczestników szkoleń: Imię, Nazwisko, e-mail, nazwa i adres praktyki (firmy), telefon
 • W przypadku uczestników szkoleń albo konferencji: Wizerunkowe
 • W przypadku naszych pracowników i współpracowników: dane identyfikacyjne niezbędne do zatrudnienia albo zawarcia umowy,
 • W ramach Laboratorium w przypadku usługi badania właściwości fizycznych wyposażenia medycznego (załącznik nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r.): Imię i Nazwisko osoby kontaktowej, nr telefonu, adres e-mail, Nazwa firmy, adres firmy, adres zamontowania aparatu RTG,
 • Inne dane niezbędne do tego, byśmy mogli świadczyć nasze usługi

 

W jakich celach przetwarzamy dane?

 • W celu prawidłowej realizacji umowy – sprzedaż produktów,
 • W celu prawidłowej realizacji umowy – serwisu produktów,
 • W celu prawidłowej realizacji usługi testów specjalistycznych – usługi badania właściwości fizycznych wyposażenia medycznego,
 • W celu prawidłowej realizacji umowy – szkolenia,
 • W celu kontaktu drogą mailową i telefoniczną,
 • W celu wysyłania newsletteru,
 • W celu analizy statystycznej zachowań osób odwiedzających naszą stronę (cookies),
 • W celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytania,
 • W celu wystawiania faktur za nasze usługi i produkty,
 • Dla dochodzenia roszczeń, jeśli się takie pojawią,

 

Na jakiej podstawie przetwarzamy dane?

 • Są nam niezbędne do zawarcia albo wykonania umowy,
 • Jest to nasz uzasadniony interes jako Administratora,
 • Osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę,

 

Skąd mamy dane, które przetwarzamy?

 • Pozyskaliśmy je podczas osobistego kontaktu bezpośrednio od osoby, której dotyczą,
 • Pozyskaliśmy je podczas kontaktu telefonicznego bezpośrednio od osoby, której dotyczą,
 • Pozyskaliśmy je poprzez formularze znajdujące się na naszej stronie bezpośrednio od osoby, której dotyczą,

 

Kiedy i w jaki sposób informujemy o przetwarzaniu?

 • Bezpośrednio w momencie kiedy zbieramy dane od osoby, której dotyczą,
 • Nie później niż w ciągu 30 dni od pozyskania danych w sposób pośredni,
 • Najpóźniej podczas pierwszego kontaktu z osobą, której dany dotyczą,
 • Klauzule informacyjne są zamieszczone na naszych dokumentach, na tej stronie, a także w komunikatach przekazywanych podczas kontaktu telefonicznego i bezpośredniego.

 

Jakie uprawnienia mają osoby, których dane przetwarzamy?

Wszystkie uprawnienia możesz zrealizować kontaktując się z nami drogą elektroniczną (wysyłając mail lub wypełniając formularz na stronie) albo pocztą tradycyjna. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności: z jakiego uprawnienia chcesz skorzystać, jakiego procesu albo jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie.

 • Prawo dostępu do danych – masz prawo uzyskać od nas informacje o tym, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe.
 • Prawo do sprostowania danych – masz prawo żądać, żebyśmy sprostowali Twoje nieprawidłowe dane lub je uzupełnili, jeżeli są niekompletne.
 • Prawo do usunięcia danych – masz prawo żądać, żebyśmy usunęli Twoje dane jeżeli przetwarzamy je niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne do realizowania celu, w którym je przetwarzamy.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – masz prawo żądać, żebyśmy ograniczyli przetwarzanie danych.
 • Prawo do przenoszenia danych – masz prawo przenieść swoje dane do innego podmiotu.
 • Prawo do sprzeciwu – masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych, jeżeli przetwarzamy je na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.
 • Prawo do wniesienia skargi – masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że nie respektujemy Twoich praw dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych są współpracujące z nami podmioty.

 

Automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie

Nie podejmujemy decyzji w sposób automatyczny oraz nie dokonujemy profilowania.

 

Okres przetwarzania danych

Przetwarzamy dane tak długo jak jest to niezbędne do osiągnięciu celu, w którym są przetwarzane.

 

Przekazywanie danych poza UE

Nie przekazujemy danych poza terytorium Unii Europejskiej

 

Podstawowe pojęcia związane z RODO

 • RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Administrator – To osoba lub podmiot, który (samodzielnie lub wspólnie z innymi administratorami) ustala w jakim celu i w jaki sposób będzie przetwarzać dane osobowe.
 • Podmiot przetwarzający – to osoba fizyczna lub podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
 • Dane osobowe – to jakiekolwiek informacje, które identyfikują (lub pozwalają zidentyfikować) osobę fizyczną.
 • Przetwarzanie danych osobowych – to każde działanie dotyczące danych osobowych.
 • Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości – Przetwarzanie danych osobowych musi być zgodne z prawem. Przetwarzamy dane osobowe w przypadku otrzymania wyraźnej zgody od osoby, której dane dotyczą albo w przypadku spełnienia jednej z przesłanek legalizujących przetwarzanie wymienionych w RODO. Informujemy o wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem jak najprostszym językiem, w sposób wyczerpujący.
 • Zasada minimalizacji i adekwatności danych – Możemy przetwarzać jedynie te dane, które są rzeczywiście niezbędne, by zrealizować dany cel. Dane osobowe powinny być przetwarzane tylko w przypadkach, gdy celu przetwarzania nie można w rozsądny sposób osiągnąć innymi sposobami.
 • Zasada prawidłowości danych – Naszym obowiązkiem jako administratora jest, aby przetwarzane dane były prawidłowe, aktualne i dokładne. Podejmujemy wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie sprostowane lub usunięte.
 • Zasada ograniczenia celu oraz przechowywania przetwarzanychdanych – Dane osobowe mogą być przez nas zbierane jedynie w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu, którego nie moglibyśmy osiągnąć w inny sposób. Dane osobowe przechowujemy w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te przetwarzamy.
 • Zasada integralności i poufności danych – Naszym obowiązkiem jest stosować takie rozwiązania techniczne i organizacyjne, żeby dane osobowe były przetwarzane w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 • Zasada rozliczalności – Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów RODO i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie.
miejce na newsletter
0
  Podgląd koszyka
  Koszyk jest pustyWróć do sklepu
  Right Menu Icon