Start > Szkolenia > Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń

REGULAMIN KSZTAŁCENIA 

Forma kształcenia: kurs medyczny, kongres

 1. Sposób organizacji i tryb kształcenia.
 2. Zasady i tryb naboru uczestników.

III.  Prawa i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu.

 1. Zakres obowiązków wykładowców i innych osób prowadzących nauczanie

teoretyczne i zajęcia praktyczne.

 1. Sposób sprawdzania wyników kształcenia.
 2. Sposób potwierdzania ukończenia kształcenia.

VII.  Wysokość opłaty za uczestnictwo w kształceniu.

VIII.  Postanowienia szczegółowe – warunki zgłoszenia i opłaty.

 1. Sposób organizacji i tryb kształcenia
 2. Szkolenia są organizowane przez Optident Sp. z o.o.
  ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław
 3. Firma jest wpisana do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy przy Dolnośląskiej Izby Lekarskiej dnia 11.03.2010, nr wpisu 69-000044-001-0001.
 4. Szkolenia odbywają się na terenie placówek wynajętych oraz w placówkach firmy Optident.
 5. Szkolenia mają charakter wykładów teoretycznych i/lub ćwiczeń praktycznych.
 6. Stosowane metody w zależności od formy kształcenia obejmują prezentację multimedialną, wykład interaktywny, opowieść metaforyczna, ćwiczenie  indywidualne, ćwiczenie w parach.
 7. Szkolenia odbywają się w trybie stacjonarnym oraz w formie przez Internet e-learning.
 8. Dopuszcza się umieszczanie treści reklamowych w postaci banerów, roll-up, stoisk firmowych poza salą wykładową.
 9. Zasady i tryb naboru uczestników
 10. Informacje o szkoleniach publikowane są m.in. w ogólnopolskiej prasie fachowej oraz w Internecie w portalach specjalistycznych, w Internecie na stronie optident.pl, https://app.evenea.pl/ są rozsyłane pod adresy z własnej bazy danych oraz indywidualnie na prośbę osób zainteresowanych.
 11. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, przez e-mail oraz za pośrednictwem rejestracji internetowej.
 12. Uczestnik otrzymuje wiadomość potwierdzającą szkolenie telefonicznie lub poprzez e-mail.
 13. W przypadku dużego zainteresowania przekraczającego warunki lokalowe i organizacyjne, otwierana jest lista rezerwowa (obowiązuje kolejność zgłoszeń i wpłat). Kolejne osoby z listy rezerwowej o zwolnionym miejscu na liście głównej są niezwłocznie informowane przez organizatora.
 14. Szczegóły dotyczące warunków składania i przyjmowania zgłoszeń przedstawione są poniżej w części POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE: WARUNKI

ZGŁOSZENIA I OPŁATY.

III. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu

 1. Dostęp do kursów medycznych/kongresów jest nieograniczony o uczestnictwie w kursie medycznym/kongresie decyduje zgłoszenie przyjęte przez organizatora i potwierdzone w odpowiednim terminie wpłatą od uczestnika.
 2. W przypadku kongresu uczestnik zobowiązany jest do dodatkowego zarejestrowania się bezpośrednio przed kongresem, na wydzielonym stanowisku recepcji.
 3. Miejsca na salach szkoleniowych i konferencyjnych nie są numerowane.
 4. Po zakończonym kursie medycznym/kongresie uczestnik otrzymuje certyfikat.
 5. Szczegóły dotyczące przyjmowania i anulowania zgłoszeń oraz opłat podane są poniżej, w punkcie POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE: WARUNKI ZGŁOSZENIA I OPŁATY
 6. W sprawach spornych podstawę stanowi treść niniejszego regulaminu, do wglądu w biurze firmy.
 7. Zakres obowiązków wykładowców i innych osób prowadzących kształcenie teoretyczne i zajęcia praktyczne
 8. Wykładowca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej przedłożyć organizatorowi do upublicznienia program kursu medycznego (lub jego modyfikacje), który będzie realizowany w wyznaczonych wspólnie z organizatorem ramach czasowych, terminach i lokalizacjach.
 9. Wykładowca jest zobowiązany do dotrzymywania warunków ustaleń szczegółowych z organizatorem, a pośrednio z uczestnikami.
 10. Wykładowca jest zobowiązany do punktualności w wyznaczonych i podanych ramach czasowych. 5. Wykładowca jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, ażeby szkolenie oparte było na aktualnej wiedzy oraz z poszanowaniem praw autorskich do przedstawianych materiałów.
 11. Wykładowca jest zobowiązany do przeprowadzenia zaliczenia w wybranej przez siebie formie.
 12. Wykładowca oraz treść szkolenia, a także organizator podlegają ocenie w pisemnej dobrowolnej ankiecie wypełnianej przez uczestników. Wykładowca oraz treść szkolenia podlegają obserwacji i ocenie kierownika naukowego.
 13. Sposób sprawdzania wyników kształcenia
 14. Kursy medyczne przewidują formalny sposób indywidualnego sprawdzania nabytej wiedzy, poprzez przeprowadzenie zaliczenia w formie wybranej i opracowanej przez wykładowcę.
 15. Organizator dopuszcza możliwość organizacji kursów medycznych/kongresów, które nie kończą się zaliczeniem pisemnym w formie testu. A certyfikat wydawany jest na podstawie uczestnictwa.
 16. Sposób potwierdzania ukończenia kształcenia
 17. Kursy medyczne/kongresy wszystkich typów dokumentowane są po zakończeniu certyfikatem uczestnictwa wydawanym przez organizatora.
 18. Na certyfikacie wyszczególniane są następujące informacje:
 • Imię i nazwisko kursanta,
 • Tytuł
 • Data i miejsce
 • Termin
 • Podpis prowadzącego lub z upoważnienia podpis organizatora
 • Podpis kierownika naukowego
 • Informacje o akredytacji organizatora (m.in. liczba godzin/punktów edukacyjnych)

VII. Wysokość opłaty za uczestnictwo w kształceniu

 1. Opłaty za udział w szkoleniu opracowywane są przez organizatora na podstawie kalkulacji kosztów przygotowania i przeprowadzenia szkolenia. Opłata obejmuje koszty organizacyjno-dydaktyczne (w tym wynajem sali konferencyjnej/gabinetu, wynajem lub amortyzację urządzeń multimedialnych, materiały dydaktyczne, materiały biurowe do prowadzenia notatek, honorarium wykładowcy).
 2. Wysokości opłat: zależy od typu szkolenia –ceny są podawane przy konkretnym szkoleniu
 3. Szczegółowe informacje poniżej, w punkcie POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE: WARUNKI ZGŁOSZENIA I OPŁATY

VIII. Postanowienia szczegółowe – warunki zgłoszenia i opłaty

 1. Umowa o świadczenie usługi organizacji i uczestnictwa w szkoleniu
 2. a) Dokonane przez Klienta zgłoszenie na kurs medyczny/kongres traktowana jest, jako propozycja zawarcia umowy o zorganizowanie przez firmę Optident sp. z o.o. udziału w kursie medycznym/kongresie. Zgłoszenie może nastąpić w formie pisemnej (drogą elektroniczną, listem, za pomocą formularza rejestracyjnego) lub przez kontakt telefoniczny.
 3. b) Po dokonaniu rezerwacji Klient otrzymuje ze strony biura firmy Optident sp. z o.o. ustne lub pisemne potwierdzenie przyjęcia rezerwacji wraz z podaniem warunków i informacji dotyczących zgłoszenia na dany kurs medyczny/kongres.
 4. c) Osoba dokonująca takiej rezerwacji czyni to w imieniu swoim, a także wszystkich zgłoszonych w rezerwacji uczestników. Osoba ta przejmuje odpowiedzialność za dotrzymanie warunków rezerwacji oraz zgłoszenia przez tychże uczestników.
 5. d) Po dokonaniu rezerwacji Klient w formie pisemnej otrzymuje, (jeśli zgłoszenia dokonuje bez uprzedniego zapoznania się ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi) możliwie niezwłocznie wykaz warunków dokonania zapłaty za dany kurs medyczny/kongres oraz szczegółowe informacje organizacyjne.

2.Dokonanie zapłaty za udział w kursie medycznym/kongresie.

 1. a) Klient po otrzymaniu ze strony biura firmy Optident sp. z o.o. wykazu informacji organizacyjnych zobowiązany jest do dokonania w określonym terminie stosownej opłaty za udział w kursie medycznym/kongresie, w kwocie lub kwotach wymienionych w treści informacji (powiadomienie ustne lub pisemne, w tym telefoniczne, listowne oraz formularzu rejestracyjnym). Klient zobowiązany jest uiścić opłatę we wskazanym terminie. Wszelkie opłaty mogą być wnoszone przez Klientów w formie przelewu na konto wskazane w informacji podanej przez firmę Optident sp. z o.o.
 2. b) Po dokonaniu pełnej opłaty za udział, osoba taka lub osoby zgłoszone do udziału w kursie medycznym/kongresie zostają umieszczone na liście głównej uczestników takiego kursu medycznego/kongresu organizowanego przez firmę Optident sp. z o.o.
 3. Świadczenia, ceny.
 4. a) Optident sp. z o.o. ma obowiązek na życzenie Klienta udostępnić materiały informacyjne i/lub reklamowe dotyczące kursów lub programów szkoleniowych. Wszelkie informacje wykraczające i/lub niezgodne z treścią materiałów informacyjnych sygnowanych przez firmę Optident sp. z o.o. czy potwierdzeń uczestnictwa o świadczeniu usług przez firmę Optident sp. z o.o. dla niej wiążące.
 5. b) Ceny uczestnictwa w kursach lub programach szkoleniowych przygotowanych i organizowanych przez firmę Optident sp. z o.o. wyrażone są w PLN.

4.Zniżki.

 1. a) Rodzaje i wysokości zniżek określane mogą być we wszystkich materiałach informacyjnych i reklamowych przygotowanych i sygnowanych znakiem firmy Optident sp. z o.o. Rodzaj i wysokość zniżek musi być każdorazowo ogłoszony osobno dla danego kursu medycznego/kongresu.
 2. b) Zniżki dotyczą uczestnictwa większej liczby uczestników z jednej placówki ustalane są indywidualnie. Rodzaj i wysokość zniżek regulowane są osobną umową pomiędzy firmą Optident sp. z o.o. organizatorem, a klientem.

5.Rezygnacja ze strony uczestnika, zmiana rezerwacji, osoby zastępcze.

 1. a) Przed rozpoczęciem szkolenia/kursu z oferty firmy Optident sp. z o.o. Klienci mają możliwość zrezygnowania z udziału w danym kursie medycznym/kongresie. Oświadczenie o rezygnacji Klient w imieniu swoim oraz osób przez niego zgłoszonych zobowiązany jest dokonać w formie pisemnej (drogą elektroniczną, listem lub faksem), nie później niż w terminie do 21 dni przed datą rozpoczęcia kursu medycznego/kongresu. W przypadku szkoleń przez Internet Klienci mają 3 dni od daty zgłoszenia na rezygnację z udziału. Datą złożenia rezygnacji jest dzień jej wpłynięcia do biura firmy Optident sp. z o.o.
 2. b) Brak pisemnej rezygnacji organizator traktuje jako podtrzymanie.
 3. c) Jeżeli Klient lub osoba/osoby zgłoszone przez Klienta, które dokonały zgłoszenia uczestnictwa w kursie firmy Optident sp. z o.o. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego -zrezygnują z uczestnictwa w kursie lub programie, bądź nie rozpoczną udziału z powodów niezależnych od firmy Optident sp. z o.o. obowiązani są pokryć koszty rezygnacji w wysokości ustalonej w formie ryczałtu i na zasadach określonych w punkcie 5.d i 5.e.
 4. d) Koszty rezygnacji z uczestnictwa w kursie medycznym przygotowanym i zorganizowanym przez firmę Optident sp. z o.o. na osobę:
 • Od 21 do 14 dnia przed rozpoczęciem zwrot 50% wartości zakupionego biletu / biletów
 • Od 13 dnia przed rozpoczęciem kursu brak możliwości zwrotu zakupionego biletu / biletów

 

 1. e) Koszty rezygnacji z uczestnictwa w kursie medycznym KONGRES CAD/CAM przygotowanym i zorganizowanym przez firmę Optident sp. z o.o. na osobę:
 • do 30 dni przed rozpoczęciem wydarzenia zwrot 90% wartości zakupionego biletu / biletów
 • do 15 dni przed rozpoczęciem wydarzenia zwrot 50% wartości zakupionego biletu / biletów
 • od 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia brak możliwości zwrotu zakupionego biletu / biletów

 

 1. f) Na życzenie Klienta – w miarę dostępności miejsc istnieje możliwość “zmiany umowy – zgłoszenia” w zakresie terminu, miejsca czy tematu kursu, jeżeli zmiana ta zostanie zgłoszona do biura firmy Optident sp. z o.o. w terminie nie krótszym niż 14 dni przed danym kursem lub programem szkoleniowych z oferty Optident sp. z o.o. Zmiana umowy zgłoszenia nie jest możliwa w przypadku kursu medycznego KONGRESES CAD/CAM.
 2. g) Pod pojęciem “zmiany umowy – zgłoszenia” rozumie się zmianę terminu i miejsca uczestnictwa w kursie. Do chwili rozpoczęcia kursu Klient ma prawo wskazać lub przenieść na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z powyższych warunków i regulaminu. Klient każdorazowo zobowiązany jest poinformować o tym biuro firmy Optident sp. z o.o. Wszelkie opłaty manipulacyjne związane z rezygnacją i zmianą warunków uczestnictwa ze strony Klienta lub osób wskazanych przez Klienta są egzekwowane natychmiastowo i leżą o stronie klienta.

6.Rezygnacja lub wypowiedzenie umowy ze strony organizatora kursów i programów szkoleniowych. Optident sp. z o.o. ma prawo rozwiązania umowy o zorganizowanie kursu medycznego konferencji lub programu szkoleniowego przez złożenie Klientowi stosownego oświadczenia na piśmie, jeżeli:

 1. a) Wymagana lub określona przez Optident sp. z o.o. liczba uczestników nie zostanie osiągnięta
 2. b) Nastąpiło zdarzenie noszące cechy siły wyższej.

7.Odpowiedzialność.

 1. a) Optident sp. z o.o. zobowiązuje się zrealizować umowę o świadczenie usług szkoleniowych z zachowaniem należytej staranności z uwzględnieniem zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności.
 2. b) Optident sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za:
 • Należyte przygotowanie i zorganizowanie kursu medycznego/konferencji lub programu;
 • Odpowiednie i należyte wykonanie treści ustalonych i uzgodnionych w umowie;
 • Zgodności wszystkich wykonanych świadczeń z opisem zawartym w informacjach, materiałach reklamowych dotyczących kursów lub programów szkoleniowych firmy Optident sp. z o.o.
 • c) Optident sp. z o.o. nie przyjmuje i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść i informacje przygotowane przez inne osoby czy podmioty.

8.Postanowienia ogólne.

 1. a) W sprawach nienormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. b) Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2010r.

 

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE    ( Ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) zwane dalej „RODO” z dniem 25 maja 2018 roku zmianie ulegną europejskie i krajowe normy dotyczące ochrony danych osobowych. Z uwagi na to firma Optident sp. z o.o.  (dalej „Optident”), podjęła kroki mające na celu dostosowanie się do nowych wymogów i zapewnienie właściwej ochrony Państwa danych osobowych, zgodnie z nowymi przepisami.

Firma Optident dokłada należytej staranności, aby właściwie zabezpieczyć Państwa dane w procesie realizacji umów związanych ze sprzedażą urządzeń oraz sprzętu, obsługą procedury reklamacyjnej, realizacją gwarancyjnego i pogwarancyjnego serwisu, a także przekazywać wszystkim osobom, których dane osobowe przetwarza, wyczerpujące informacje o zakresie i sposobie ich przetwarzania.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę Optident.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest

Optident sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu  ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000101509, NIP 897-161-58-43,

(dalej „Administrator”).

Dane kontaktowe Administratora

 pod adresem e-mail: rodo@optident.pl

 pisemnie, przesyłając korespondencję na adres Optident sp. z o.o. ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław.

Dane kontaktowe w sprawach związanych z RODO

W celu uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z korzystaniem przez Państwa z praw w tej kwestii prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo@optident.pl

Cele przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna jak również prawnie uzasadnione interesy Optident

Państwa dane osobowe są przetwarzane celem:

 zawarcia i wykonania umowy/umów łączących Państwa osobę z Optident – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy/umów (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

 wykonania ciążących na Optident obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego – ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), (np. – wystawianie i przechowywanie faktur – udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami);

 dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą przez Państwa umową/umowami lub z przetwarzaniem Państwa danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest konieczne do realizacji uzasadnionego interesu Optident (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami.

Odbiorcy danych osobowych, podział na kategorie.

Odbiorcami danych osobowych są podmioty z następujących kategorii:

 • upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza
 • sądy i organy państwowe);
 • pośredniczące w zawieraniu umów;
 • świadczące usługi:

– z zakresu doręczania przesyłek i korespondencji,

– drukarskie,

– informatyczne i nowych technologii,

– obsługi elektronicznej i telefonicznej,

– płatnicze,

– finansowo-księgowe,

– audytorskie i kontrolne,

– prawne i windykacyjne

 • podmioty z którymi współpracujemy (tj. firmy serwisowe dokonujące w naszym imieniu, na podstawie zawartych umów, montażu i serwisu zakupionych urządzeń).

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Firma Optident nie planuje wysyłać Państwa danych osobowych poza EOG (obszar obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane przetwarzane będą w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy/umów – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia;
 • wykonania obowiązków prawnych na nas ciążących – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
 • dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/umów lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu.

Automatyczne podejmowanie decyzji

Dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji mających skutek dla Państwa jedynie w sytuacji, kiedy zalegają nam Państwo z zapłatą. W takiej sytuacji możemy automatycznie podjąć decyzję o ograniczeniu lub uniemożliwieniu korzystania z naszych usług, a także możliwości dokonywania zakupów.

Przysługujące Państwu uprawnienia

Mogą Państwo złożyć do nas stosowny wniosek (odnośnie danych osobowych) o:

 • poprawienie lub uzupełnienie danych;
 • usunięcie danych przetwarzanych lub umieszczonych w naszym serwisie internetowym bezpodstawnie;
 • ograniczone przetwarzanie (wstrzymanie operacji lub nieusuwanie danych – zależnie od złożonego wniosku);
 • dostęp do danych osobowych (informowanie o przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz kopię danych);
 • przeniesienie danych do innego administratora lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO);
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych ( wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);

Z w/w praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek na jeden z powyższych kanałów kontaktu z Administratorem.

By mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możecie zostać poproszeni o podanie dodatkowych informacji uwierzytelniających.

 

Zakres każdego w/w praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

Prawo sprzeciwu

W wyjątkowych sytuacjach mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. Wówczas, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych w zakresie objętym sprzeciwem, chyba że wykażemy, iż istnieją:

 ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania tych danych, które według prawa są uznane za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Skarga

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa.

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych osobowych i konsekwencje ich niepodania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania łączącej/łączących umowy/umów). Ponadto możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy.

 

miejce na newsletter
0
  Podgląd koszyka
  Koszyk jest pustyWróć do sklepu
  Right Menu Icon