Zapytaj konsultanta
Umów bezpłatną prezentację w Twoim Gabinecie

22 188 11 89
71 308 41 40

wyślij zapytanie

KONKURS / 1000 Polubień

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „1000 polubień Optident”

2. Organizatorem Konkursu jest Optident M. Foubert, D. Stój S. J.
ul. Jeździecka 12, 53-032 Wrocław

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie na profilu Facebookowym https://www.facebook.com/optident.polska/ w dniach 24 kwietnia – 30 kwietnia 2019 roku.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3

NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest:

a) Kupon rabatowy o wartości 500 zł, na udział w jednym kursie medycznym organizowanym przez Optident M. Foubert, D. Stój S. J.

b) Torba z gadżetami reklamowanymi (np. kubek, smycz, okulary przeciwsłoneczne, długopis itp.) Optident oraz firm partnerskich – nagroda pocieszenia

2. Status uczestnika w Konkursie uzyskają osoby które:

a) Polubią profil Optident na facebooku, przed końcem trwania konkursu.

b) W czasie trwania konkursu, wyślą w widomości do profilu Optident, lub w komentarzu pod postem konkursowym, prawidłową odpowiedź na pytanie:

Jakie topowe produkty Optident znajdują się na grafice załączonej do postu konkursowego?

3. Główną nagrodę w konkursie (kupon rabatowy) otrzyma osoba która udzieli prawidłowej odpowiedzi, w przypadku większej ilości prawidłowych odpowiedzi Komisja Konkursowa przeprowadzi losowanie. Ta sama procedura dotyczy nagród pocieszenia. Wszelkie wątpliwości dotyczące przyznania nagród w konkursie rozstrzyga Komisja Konkursowa. (patrz pkt. 4. § 3)

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu i wyłonienia zwycięzcy, organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, lub wcześniej.

6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres szkolenia@optident.pl w ciągu 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://optident.pl/